Att använda arkiven

Vem kan använda arkiven?

Sydarkivera förvarar, vårdar och tillgängliggör vi olika typer av arkivmaterial. Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, där rätten att ta del av allmänna handlingar regleras. Andra viktiga lagar är arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

Arkiven är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk och mer amatörmässig forskning. De allmänna arkivens uppgift är:

  • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
  • att rättsskipningens behov tillgodoses
  • att förvaltningens behov av information tillgodoses
  • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet.

Enligt lag ska arkiven vara tillgängliga för förvaltningar, forskare och andra intresserade. Vissa allmänna handlingar omfattas av sekretess och då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen eller ej. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar kan vara hemliga.

Du kan få kopior mot en fastställd avgift. Annars är du alltid välkommen att ta del av handlingarna på plats hos oss eller hos våra medlemmar, beroende på vem som förvarar materialet. Om du vill komma på besök är det bra om du kontaktar respektive arkiv i förväg.

Hur hittar jag det jag söker?

När du ska söka i arkiven kan du använda dig av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som visar vilka handlingar som finns i de olika arkiven. Du hittar dem i pärmar i anslutning till arkivet eller via internet.

Arkivbeskrivningen ger en överblick över arkivbildarens verksamhet, organisation och eventuell sekretess. Arkivförteckningen är ett register över de handlingar som förvaras i arkivet.

Ett annat hjälpmedel är de diarier och register som ibland ingår i arkiven och som också kan innehålla en hel del användbar information.

Det sista – och kanske viktigaste hjälpmedlet – är de som jobbar med arkiven. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

Vilka arkiv finns hos oss?