De kommunala arkiven

Sydarkivera

Sydarkivera är en arkivmyndighet som förvarar, vårdar och tillgängliggör olika typer av arkivmaterial, kommunalhandlingar. Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, där rätten att ta del av allmänna handlingar regleras. Andra viktiga lagar att ta hänsyn till är arkivlagen, offentlighetsprincipen, kommunallagenförvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

Arkiven är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk- och mer amatörmässig forskning. De allmänna arkivens uppgift är:

  • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
  • att rättsskipningens behov tillgodoses
  • att förvaltningens behov av information tillgodoses
  • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet

Från våra medlemskommuner överlämnas allmänna handlingar numera digitalt. Följande kommuner har dock valt att även överlämna sina analoga arkiv:

Lokalarkiv

Sydarkivera har flera lokala arkiv som man kan besöka eller ta kontakt med.

Oskarshamn

Kommunarkivet Oskarshamn

Vadstena

Kommunarkivet Vadstena

Östra Göinge

Kommunarkivet Östra Göinge

Karlskrona

Kommunarkivet Karlskrona

Besök eller beställning av material

Vid beställning av kopior på plats eller om du önskar att ta del av dem på annat vis, via e-post eller vanlig postgång, utgår en mindre kostnad beroende på förfrågans omfång. Se beslut om avgifter. Undrar du hur beställningen går till kan du läsa här.

Vill du själv läsa kostnadsfritt i handlingar i arkiven är du välkommen att besöka kontoret i Alvesta eller något av våra ovannämnda lokalarkiv. För att hitta besöksadress kan du titta under fliken ”Att använda arkiven”, ”Kommunala arkiv” där du hittar en lista på våra lokala arkiv.

Kommunal arkiv- och informationshantering

Vill du veta mer om informationshanteringen hos kommunerna finns det bra information hos Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.