Dataskyddsombud

handläggareDataskyddsombud ska bland annat ge råd och ha en övervakande funktion gentemot personuppgiftsansvarig.

En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter. Varje myndighet inom en kommun är personuppgiftsansvarig vilket innebär att varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för att utse dataskyddsombud, för att föra register över behandlingar, fastställa laglig grund för behandling, fastställa ändamål och syfte med behandling, anmäla personuppgiftsincidenter, vidta åtgärder så att behandlingen av personuppgifter är säker, samt vidta åtgärder för att säkerställa att förordningen följs.