Informationshanteringsplan

Denna film ger en övergripande introduktion till vad en informationshanteringsplan är och hur den kan användas för att säkerställa en mer rättssäker och effektiv förvaltning.

Varför informationshanteringsplan?

Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. I Informationshanteringsplanerna beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de ska hanteras.

I informationshanteringsplanen dokumenteras gallringsbeslut. Genom att upprätta en informationshanteringsplan får man kontroll och överblick över en myndighets allmänna handlingar. Detta är ett viktigt komplement till beskrivningen och fungerar även som systematisk förteckning av de arkiv som förvaras ute i verksamheten.

Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell. Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.

Generell mall för informationshanteringsplan att utgå ifrån vid upprättande av dokumenthanteringsplan tillhandahålls av Sydarkivera.