Nätverksträffar

Träffar för olika intressentgrupper

Sydarkivera ordnar träffar för olika intressentgrupper för att informera om arkiv och dokumenthantering. Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram. Informationsträffarna är öppna för anställda hos våra förbundsmedlemmar. Även kommunalförbund och bolag som ägs minst till hälften av förbundsmedlemmar kan delta.

Arkivträffar

Arkivarier, arkivföreståndare och arkivassistenter ute på plats hos förbundsmedlemmarna har en nyckelroll när det gäller att säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen. De vårdar och tillgängliggör av de analoga arkiven som förvaras hos kommunarkiv (centralarkiv), samordnar arbete med dokumenthanteringsplaner, deltar vid tillsynsbesök med mera. Arkivträffar ordnas fyra gånger om året för dig som arbetar med de centrala arkiven hos våra förbundsmedlemmar.

Registratorsträffar

Registratorerna har en nyckelroll när det gäller att strukturera och hantera information i den dagliga verksamheten hos kommunala nämnder och företag. Registratorsträffar ordnas ett par gånger om året för dig som arbetar med registrering och diarieföring hos våra förbundsmedlemmar.

Arkivombudsträffar

Från och med hösten 2017 planerar vi återkommande träffar även för arkivredogörare/arkivombud.

Övriga nätverksträffar

Träffar ordnas även efter behov och på begäran av förbundsmedlemmarna. Exempel är:

  • Registratorer inom specifika områden
  • Kommunikatörer
  • It-chefer och strateger

Om tjänsten

Ansvarig: Elin Jonsson
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)