Tillgänglighet

Hur tänker ni när det gäller tillgänglighet till informationen?

Som för alla myndigheter har Sydarkivera krav på sig att lämna ut allmänna handlingar så fort som möjligt. Det innebär att vi alltid prioriterar förfrågningar och huvudkontoret har öppet minst två timmar varje vardag.

Nivå för åtkomst och tillgänglighet bestäms därutöver beroende på informationstyp. Detta sker i samband med leveransutredningar och i nära samarbete med förbundsmedlemmarnas förvaltningar. Innan digital information överlämnas till Sydarkivera upprättas en särskild leveransöverenskommelse med arkivansvarig/förvaltningschef. I den specificeras bland annat åtkomst och tillgänglighet. När information har överlämnats så är det den gemensamma förbundsstyrelsen som beslutar om ändrad servicenivå. Basnivå är alltid förvaltningslagens bestämmelser om servicenivå när det gäller utlämnande av allmän handling.  Målsättningen på längre sikt är att förbättra tillgång framförallt till allmän offentlig information.

Förbundsstyrelsen fungerar som gemensam arkivmyndighet, tar över ansvar för arkiven och hanterar utlämnande. När de gäller de planerade leveranserna kommer det inte bli aktuellt med direktåtkomst på grund av bestämmelser om sekretess. När det gäller andra informationstyper kan det bli aktuellt med utlämnande genom direktåtkomst.

Relaterade frågor: