Verksamhetsområden

Vilka verksamheter har ni framförallt arbetat mot?

Sydarkivera arbetar systematiskt med hjälp av en övergripande strategisk planering när det gäller leveranser. Planeringen har under 2015-2016 varit inriktad mot att prioritera inaktiva verksamhetssystem med bevarandevärd information . Det har i första hand rört sig om gamla journalsystem från vård och omsorg samt de sociala verksamheterna. Under 2017 har vi påbörjat arbetet med utredningar kring löpande leveranser ur aktiva verksamhetssystem för vård och omsorg samt socialt stöd.

Under våren 2017 har även en utredning inletts för att ta hand om gamla diarier som inte längre används ute hos medlemskommunerna. Till hösten 2017 kommer en utredning hur information ska tas om hand ur inaktiva verksamhetssystem för miljö, bygg och teknik att påbörjas och precis som vi har gjort med vård och omsorg samt socialt stöd så kommer vi därefter att titta på leveranser från de aktiva verksamhetssystemen inom samma område. Från och med 2017 kommer Sydarkivera också skörda förbundsmedlemmarnas webb kontinuerligt för bevarande.

Ovanstående planering av verksamheten löper parallellt med arbetet inom Råd och stöd. Där pågår det stora arbetet med kartläggning av informationsmängder för att säkerställa vilken typ av information som finns hos verksamheterna samt hur känslig den är. Kartläggningen och även tillsyn av verksamheterna sker enligt den övergripande strategiska planen. Under 2016 har informationskartläggning, tillsyn och leveranser skett inom vård och omsorg samt socialt stöd. Nu under 2017 har vi fortsatt enligt planen med miljö, bygg och teknik.

Det styrande dokumentet för rådgivning, utbildning och inspektioner med mera är en tillsynsplan . Sydarkivera fungerar som arkivmyndighet för förbundsmedlemmarna (liknande funktion som Riksarkivet).

Relaterade frågor:

Läs mer: