Medlemsavgift

Hur stor är medlemsavgiften? Vad ingår och inte?

Medlemsavgift betalas av de organisationer som är förbundsmedlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera. Är din organisation förbundsmedlem? Se sidan Medlemmar.

Kostnader för den gemensamma verksamheten (bastjänster) fördelas efter invånarantal. Medlemsavgiften är för närvarande 27 kronor per kommuninvånare och år. Det är Sydarkiveras förbundsfullmäktige som beslutar om medlemsavgift och eventuell återbetalning av överskott.

I medlemsavgiften ingår Sydarkiveras bastjänster.

Vad ingår?

  • Råd och stöd när det gäller arkiv, informationshantering och informationssäkerhet. Det innebär bland annat rådgivning, utbildning, gemensamma temadagar, nätverksträffar för olika intressentgrupper samt mallar för styrdokument när det gäller arkiv, informationsplaner med säkerhetsklassning. I rådgivning ingår även tips och råd  i samband med upphandling av nya verksamhetssystem.
  • Gemensam arkivmyndighetsfunktion med tillsyn, gemensamma riktlinjer och  granskning av gallringsbeslut.
  • Digitala arkivleveranser: Samordning och prioritering, utredning av olika typer av förekommande verksamhetssystem och/eller informationstyper, leveransöverenskommelser och specifikationer, hjälp med till exempel uttag, transformering och paketering i samband med leverans, mottagning och kontroll samt godkännande av leverans.
  • Gemensamt digitalt slutarkiv: Förvaltning bevarandeplattform, planering av bevarande och vårdjobb för att säkerställa bevarande så att information är läsbar i framtiden. I tjänsten ingår även expertis om digitalt bevarande, metadata, filformat med mera. Säker förvaring (valv) med isolerade nät på flera geografiskt åtskilda platser. I tjänsten ingår även menprövning och utlämnande av handlingar.

Vad ingår inte?

Verksamhetsnära arkiv med förbättrad access i den dagliga verksamheten i kommunen. Varje medlem inför själv de dokumenthanteringssystem, informationshanteringssystem, mellanarkiv och så vidare som man behöver.

I medlemsavgiften ingår inte heller anslutande tjänster.

Läs mer:

  • Anslutande tjänster