Långsiktiga nyttor

Vilka är de långsiktiga nyttorna med en gemensam arkivorganisation och gemensamt digitalt slutarkiv?

De förändringar och utvecklingsinsatser som behövs för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande innebär stora kostnader. Genom att finansiera verksamheten gemensamt blir kostnaderna lägre än om var och en inför organisation och system för digitalt bevarande på egen hand.

Ekonomiska nyttor
De ekonomiska nyttorna för förbundsmedlemmarna handlar om att kunna avveckla system utan okontrollerad informationsförlust och på så vis spara på kostnader för licenser och teknisk drift. Det förebyggande arbetet med kravställning innebär på sikt minskade kostnader för att säkerställa långsiktig informationsförsörjning. Det innebär även minskade kostnader för att hantera arkivexemplar på papper och fortsatt utbyggnad av arkivlokaler.

Kvalitativa nyttor
De kvalitativa nyttorna handlar om att kunna erbjuda samma tillgänglighet och service för allmänheten, forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken organisation arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande organisationer får hjälp med dokumenthanteringsplaner och korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer rättssäker informationshantering som är till nytta både för verksamheterna och för medborgare.  En förbättrad dokumenthantering innebär att det blir lättare att hitta information i arkivet. Digital information kan enklare tillgängliggöras för olika målgrupper.

Mer information: