Uppdraget

Vad är Sydarkiveras huvudsakliga uppdrag?

Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för förbundsmedlemmarna. Uppdraget definieras i förbundsordningen. Sydarkiveras uppdrag är indelat i bastjänster och anslutande tjänster.

I bastjänsterna ingår gemensam personal, stöd vid arkiveringsprojekt, förvaltning av gemensamt arkivsystem och teknisk drift för slutarkivet.  Inriktning och omfattning när det gäller bastjänster framgår av ett långsiktigt handlingsprogram och verksamhetsplan.

Bastjänsterna är:

  • Ger råd och stöd när det gäller såväl traditionell som elektronisk dokumenthantering och gemensamma arkivmyndighetsfunktioner är en del av konceptet.
  • Utövar tillsyn över hur förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag sköter sin arkiv- och informationshantering.
  • Tillhandahåller mallar för klassificeringsschema, informationsplan, arkivbeskrivningar med mera inom konceptet VerkSAM.
  • Förvaltar gemensamt arkivsystem för att hantera långsiktigt digitalt bevarande (slutarkiv, för information som överlämnats till arkivmyndighet)Samordnar och hanterar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem i samarbete med förbundsmedlemmarna.

Anslutande tjänster avtalas med respektive förbundsmedlem.

Exempel på anslutande tjänster:

  • Förvaltar pappersarkiv hos förbundsmedlem (slutarkiv, överlämnat till Sydarkivera som  arkivmyndighet).
  • Ordnar och förteckna pappersarkiv, tidsbegränsade uppdrag.
  • Informationssäkerhet och dataskydd