Ansvar

Hur fördelas ansvaret för information och arbetsuppgifter mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna?

Ansvarsfördelning på övergripande nivå framgår av förbundsordning och arkivreglemente. Ansvaret när det gäller arkivmyndighet, och den interna arkivorganisationen i kommunen, beslutas i arkivreglemente.

Sydarkiveras ansvar:

 • Ordna, förteckna och återsöka information i digitalt slutarkiv.
 • Hantera långsiktigt digitalt bevarande och förvalta gemensam bevarandeplattform (slutarkiv).
 • Leda och samordna projekt för att avställa, transformera och paketera digital information som ska överlämnas till slutarkiv.
 • Utbilda, ge råd i arkivfrågor och samordna arbetet med att planera informationshantering.
 • Genomföra arkivinspektion, samordna rapportering och följa upp hur tillsynen fungerar.

Förbundsmedlems ansvar:

 • Ordna, förteckna och återsöka information i mellanarkiv/verksamhetsnära arkiv
 • Hantera det dagliga informationsflödet och förvalta verksamhetssystem.
 • Delta i leveransprojekt.
 • Delta vid utbildningar och workshopar.
 • Genomföra egen kontroll av informationshanteringen.
 • Eventuell kommunarkivarie deltar i arbetet med rådgivning och tillsyn.

Rollfördelning på en mer detaljerad nivå när det gäller till exempel arkivleveranser dokumenteras i leveransöverenskommelse.