Kravspecifikation arkivsystem

Har ni tagit fram någon kravspecifikation för arkivsystemet? 

Vi har valt att inte sammanställa en omfattande kravspecifikation för ett totalt arkivsystem. Strategin är att starta upp med en grundläggande plattform som kan byggas ut och skalas upp över tid. Det första steget var införande av den gemensamma arkivorganisationen och därefter har vi etablerat en grundläggande bevarandeplattform (kan enkelt beskrivas som en digital motsvarighet till arkivdepå och uppackningsrum).

Vi har utfört en behovskartläggning inför vägvalsbeslut av it-infrastruktur, säker lagring och bevarandetjänster. Den grundläggande bevarandeplattformen som införs till 2017 beskrivs på sidan om Bevarandeplattform. Samtliga programvaror som vi använder oss av initialt är öppenkällkodsprodukter. Den tekniska plattformen för att säkerställa digitalt bevarandet kommer successivt att anpassas för att hantera kraven som den arkiverade informationen ställer. I det arbetet kommer vi att ta fram kravspecifikationer för de olika produkter och tjänster behöver införas.

Det finns en checklista (CheckARK – publicerad i en version för synpunkter) med krav på den organisatoriska, verksamhetsmässiga och tekniska infrastrukturen. Checklistan baseras på Audit and certification of trustworthy digital repositories (antagen som standard ISO 16363:2012). Vi arbetar med utgångspunkt från OAIS-modellen som beskriver arbetet med att bevara information digitalt för kommande generationer, oavsett typ av information och vilka system som ursprungligen hanterade informationen.

Vi arbetar fortlöpande med att definiera Sydarkiveras verksamhetsprocesser och informationsflöden när det gäller leveransprojekt, mottagning, förvaring, utlämnande av information med mera. Även leveransutredningarna genererar krav på arkivsystemet.