FGS för databaser

I ett samarbete mellan framförallt Riksarkivet, Statens servicecenter och Sydarkivera skapas just nu förslag till FGS för databaser. Arbetet utförs i projektform och planeras vara avslutat i februari 2018.

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) beskriver krav på märkning och paketering av information för överföring mellan system. De kan användas vid leverans till ett e-arkiv men också vid överföring mellan aktiva system eller som underlag för utveckling och upphandling av e-arkivtjänster.

I samtliga fall där det finns information lagrad i databasbaserade ursprungssystem är en FGS för databaser en möjlighet att definiera hur information ur databaser ska paketeras och förses med metadata för att möjliggöra överföring och e-arkivering.

Det finns en stor efterfrågan och ett stort behov av en generell FGS för databaser för att hantera överföring av information innan innehållsspecifika FGS:er (som personal, räkenskaper mm) finns på plats.

Projektets mål är att ta fram ett fullständigt förslag på FGS för databaser där det ena bygger på ADDML-specifikationen och det andra på SIARD-specifikationen. De två alternativen svarar delvis mot olika behov och täcker tillsammans bättre olika situationer. Detta är en fördel både för myndigheter och för leverantörer av tekniska lösningar, såsom e-arkiv eller ursprungliga verksamhetssystem. Den nya FGS:en är tänkt att erbjuda tydligare och bättre lösningsmöjligheter än idag.

I projektet, styrgruppen och referensgruppen ingår representanter från ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting. Sydarkivera deltar med resurser i projektgruppen och deltar framför allt i arbetet med att testa verktygen och de standarder som projektet utgår från.

Kontakt för mer information: