Gemensamt dataskyddsombud

Från och med den 1 maj 2018 är Sydarkivera gemensamt dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst.

Tjänsten utförs i huvudsak genom dataskyddsteamet på Sydarkivera som består av:

 • Therese Jigsved, förbundsjurist och ansvarig för tjänsten.
 • Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist.
 • Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie.
 • Lasse Johansen, informationssäkerhetsspecialist.

Följande har tecknat avtal om dataskyddsombud:

 • AB Karlskronahem
 • AB Ronneby industrifastigheter
 • Alvesta kommun
 • Borgholms kommun
 • Bromölla kommun
 • Cura Individutveckling kommunalförbund
 • Karlshamns kommun
 • Karlshamnsbostäder AB
 • Karlskrona kommun
 • Kruthusen Företagsfastigheter AB
 • Lessebo kommun
 • Markaryds kommun
 • Miljöförbundet Blekinge Väst kommunalförbund
 • Mörbylånga kommun
 • Osby kommun
 • Oskarshamns kommun
 • Ronneby kommun
 • Ronneby miljö och teknik AB
 • Räddningstjänsten Västra Blekinge kommunalförbund
 • Smålandshamnar AB
 • Tingsryds kommun
 • Vadstena kommun
 • Ölands kommunalförbund
 • Östra Göinge kommun
 • Östra Göinge Renhållnings AB

Tjänsten som dataskyddsombud innebär att Sydarkivera tillhandahåller följande tjänster:

 • Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskydds-lagstiftning.
 • Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede en gång per år.)
 • Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventeringsrutiner, incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.
 • Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten.
 • Ge råd vad gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
 • Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.
 • Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.
 • Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.
 • Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk och projekt för att upprätthålla hög kompetens.

Lokal organisation hos förbundsmedlem

Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst behöver det finnas en lokal organisation hos förbundsmedlem. Den lokala organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.

Ansluten part förbinder sig att göra följande:

 • Utse kontaktperson för dataskyddsfrågor som leder det lokala data-skyddsarbetet och som är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet
 • Kontaktpersonen rapporterar till kommun- och förvaltningsledning hos förbundsmedlem i samråd med dataskyddsombudet.
 • Fastställa en lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbetet med råd och stöd från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen som t ex inventerar personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör systeminventeringar, för register över behandlingar, tar fram lokalt anpassade dokument utifrån tillhandahållna mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för dataskyddsarbete.
 • Fastställa interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska kunna övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Vill du ansluta dig till tjänsten?

Vill du veta mer tjänsten som dataskyddsombud och hur det går till att ansluta sin organisation till tjänsten, kontakta: