Verksamhetsstöd och rådgivning

Sydarkivera erbjuder rådgivning, träffar och gemensam arbetsplats på webben för nätverkande och erfarenhetsutbyte samt informationskartläggning och mallar för arkivredovisning (VerkSAM). Syftet är att långsiktigt förbättra informationshantering och säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning ute hos förbundsmedlemmarna.Genom att använda samma metoder i en större samverkan blir det möjligt återvinna erfarenheter, minska risken för fel och effektivisera arbetet med informationshantering och arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också kan frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter.

Rådgivning

Sydarkivera ger råd om arkiv och informationshantering, både digital och analog. Rådgivning sker i samband med besök på plats i kommunen eller via telefon, e-post eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning in samband med arbetet att ta fram informationshanteringsplaner är en viktig del.
Mycket av den dagliga rådgivningen hanteras av den arkivarie som är förbundsmedlemmens första kontakt hos Sydarkivera.

Nätverksträffar

Sydarkivera samordnar nätverk för erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar för olika intressentgrupper och verksamhetsområden. Arkiv och registratur är traditionellt ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna samhörighet.

Informationskartläggning

Tillsammans med förbundsmedlemmarna kartlägger vi informationsflöden och säkerhetsklassar informationsmängder. Det sker i samband med gemensamma workshopar. Underlaget används att ta fram mallar och rutiner. Materialet används också i samband med utredningar, rådgivning vid upphandling med mera.

VerkSAM Arkivredovisning

Sydarkivera förvalta mallar för att förenkla framtagande och uppdatering av arkivbeskrivning, diarieplan, informationshanteringsplan, säkerhetsklassning av informationsmängder med mera. Mallarna utarbetas i samarbete med intresserade kommuner, inom och utom förbundskretsen.


Om tjänsten

Ansvarig: Emilia Bergvall Odhner
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)