Nätverksträffar

Träffar för olika intressentgrupper

Sydarkivera ordnar träffar för olika intressentgrupper för att informera om arkiv och dokumenthantering. Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram. Informationsträffarna är öppna för anställda hos våra förbundsmedlemmar. Även kommunalförbund och bolag som ägs minst till hälften av förbundsmedlemmar kan delta.

Arkivträffar

Arkivarier, arkivföreståndare och arkivassistenter ute på plats hos förbundsmedlemmarna har en nyckelroll när det gäller att säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen. De vårdar och tillgängliggör av de analoga arkiven som förvaras hos kommunarkiv (centralarkiv), samordnar arbete med dokumenthanteringsplaner, deltar vid tillsynsbesök med mera. Arkivträffar ordnas fyra gånger om året för dig som arbetar med de centrala arkiven hos våra förbundsmedlemmar. Innehållet planeras tillsammans med deltagarna.

Registratorskonferens

Registratorerna har en nyckelroll när det gäller att strukturera och hantera information i den dagliga verksamheten hos kommunala nämnder och företag. Gemensam registratorskonferensen ordnas en gång per år. Träffen är till för alla som arbetar med registrering och diarieföring hos våra förbundsmedlemmar.

Nätverksträffar för olika verksamhetsområden

Med start hösten 2018 arrangeras nätverksträffar för olika verksamhetsområden. På träffarna informerar vi om aktuella frågor som rör informationsförvaltning, det blir kortare utbildningar och möjlighet till diskussion. Målgrupp för träffarna är registratorer, systemförvaltare, e-samordnare/it-samordnare på förvaltning, arkivansvariga, arkivombud och andra intresserade.

  • Bygg, miljö, och teknik
  • Skolan
  • Kommunledning/kansli
  • Vård och omsorg, socialt och ekonomiskt stöd
  • Kultur och fritid
  • Räddningstjänst och säkerhet
  • Kommunala bolag

Arkivombudsträffar

Det är allt fler förbundsmedlemmar som har börjat sätta sin interna arkivorganisation och utse arkivombud. Från och med 2019 planerar vi återkommande träffar även för arkivredogörare/arkivombud.

Kommunikatörsträffar

En gång om året bjuder vi in förbundsmedlemmarnas kommunikatörer till en träff för information och erfarenhetsutbyte. Vi tittar på olika frågor om webbarkivering, bevarande av digitala foton och videoinspelningar,  olika kanaler för information och kommunikation, sociala media och e-plikt.

Temadagar

Sydarkivera ordnar temadagar som ett led i uppdraget att ge förbundsmedlemmarna råd och stöd. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.

Om tjänsten

Ansvarig: Emilia Bergvall Odhner
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)