Arkivleveranser

För verksamhetssystem som inte från början är anpassade för att leverera information till e-arkiv blir arbetet med att avställa information ofta omfattande. Att leverera information till e-arkiv kommer därför att hanteras i projektform.

Leveransutredningar

Innan vi startar ett leveransprojekt genomförs en utredning. Vi följer metodiken i Leveranshandledningen som baseras på standarden Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS). Metoden går ut på att verksamhet och arkivfunktion i ett nära samarbete kommer fram till hur leveransen ska genomföras.

För att bedriva arbetet rationellt och för att säkerställa långsiktigt bevarande krävs att gemensamma specifikationer och informationsmodeller används. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt använda de Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) som fastställs av Riksarkivet.

Det finns i stora drag fyra moment som ska genomföras:

  1. Utreda förutsättningarna och definiera vilken information som ska arkiveras
  2. Fastställa informationspaketet som ska levereras och ta fram en leveransöverenskommelse.
  3. Överföra informationspaketet
  4. Godkänna leveransen efter att ha kontrollerat att leveransen är korrekt genomförd

Resultatet av utredningen blir en rapport och ett underlag för att besluta om att starta leveransprojektet eller inte.

Dessa leveranstyper hanterar vi i dagsläget: